Om Quartiers - Historik

Milstolpar

Bakgrunden till Quartiers var att göra det möjligt för investerare att få exponering mot den spanska fastighetsmarknaden. Bolaget vill erbjuda investerare att ta del av den tillväxten som förväntas efter den kraftiga nedgången i fastighetspriserna i samband med finanskrisen 2008.

2014
Verksamheten grundas i juni.

2015
Genom det spanska dotterbolaget Flexshare España S.L. förvärvade koncernen i juli 58 färdigställda lägenheter i Hacienda de Cifuentes samt två huskroppar.

2016
Bolaget genomförde en riktad emission om cirka 28 MSEK under första halvan av året. Quartiers förvärvade 41 färdigställda lägenheter i samma område som Bolagets 58 lägenheter i Hacienda de Cifuentes samt en tomtmark med byggrätt om 60 lägenheter. Bolagets preferensaktier listades på NGM Nordic MTF efter en lyckad emission om 23 MSEK som blev övertecknad. Under andra halvan av året växte Bolaget ytterligare genom avtal om förvärv av tre intilliggande fastigheter kända som Centro Forestal Sueco belägna på Golden Mile i Marbella. Bolaget genomförde i slutet av året en riktad emission om 21,7 MSEK av stam- och preferensaktier med vederlagsfria teckningsoptioner i syfte att finansiera en del av första delbetalningen om 13,5 MSEK av Centro Forestal Sueco.

2017
Bolaget förvärvade del av villaprojekt i Nueva Andalucia i Marbella i februari för en total köpeskilling om 1 150 000 Euro. Bolaget beslutar om en företrädesemission i maj om 91,4 MSEK samt en övertilldelningsemission om 60 MSEK, emissionen blev tecknad till 234 procent. Bolaget ansökte om avlistning av dess preferensaktie från NGM Nordic MTF för att flytta dem till Nasdaq First North. Bolaget godkändes för handel på Nasdaq First North Stockholm och första dag för handel för stamaktie och preferensaktie var den 21 juni. Bolaget tillträdde den 30 juni Centro Forestal Sueco, 36 000 kvadratmeter mark på attraktiva Golden Mile i Marbella. Bolaget erhåller värderingsrapport avseende Centro Forestal Sueco som indikerar en värdeökning om 20 procent jämfört med köpeskillingen. Bolaget utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie 1 och 2 tillför bolaget ca 27 MSEK.